Welcome to EU NEIGHBOURS News

'EU NEIGHBOURS News' aggregates articles about the European Union and its Eastern Partners from selected media in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

You can search articles by country, date and topic using the search tool below.
Content is presented in the original language. You can automatically translate the articles in the language of your choice by using the Google translate function on the top right of this page.

В Брюсселе обсужден проект нового соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом

Political Dialogue

Azerbaijan, Published on: 17 February 2020

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром по торговле Европейского Союза Филом Хоганом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, на встрече, прошедшей в атмосфере конструктивного и взаимовыгодного партнерства, были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом, а также ход переговоров по новому соглашению,...


Україна, Грузія та Молдова закликали ЄС збільшити фінансування на реформи

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 16 February 2020

̳í³ñòðè çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè, Ãðó糿 ³ Ìîëäîâè ï³äïèñàëè ñï³ëüíå çâåðíåííÿ äî ªâðîêîì³ñ³¿ ç ïðîõàííÿì çâåðíóòè óâàãó íà âàæëèâ³ñòü ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ðåã³îíó êðà¿í «Ñõ³äíîãî ïàðòíåðñòâà» â ðàìêàõ íàñòóïíî¿ «Áàãàòîð³÷íî¿ ô³íàíñîâî¿ ïåðñïåêòèâè» ªâðîñîþçó íà 2021-27 ðîêè, ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ íàðàç³ òðèâຠ⠳íñòèòóòàõ ªâðîñîþçó.

Öþ ³íôîðìàö³þ îïóáë³êîâàíî â ñóáîòó, 15 ëþòîãî, íà ñàéò³ Óðÿäîâîãî ïîðòàëó.

«Ãëàâè çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ â³äîìñòâ òðüîõ àñîö³éîâàíèõ ïàðòíåð³â...


У ЄС заявили, що пора переходити від стурбованості до дій, але Україну не згадали

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 16 February 2020

Європа повинна розвинути свій апетит до "сили" і бути готовою діяти за необхідності, зазначив Жозеп Боррель під час Мюнхенської конференції.

Цікаво: Треба пошукати інші рішення, – МЗС Польщі про нормандський формат

Не давати коментарів й не заявляти щодня, що ми "дуже стурбовані, надзвичайно занепокоєні". Ми повинні бути спроможні діяти, – заявив голова дипмісії ЄС.

Він підкреслив, що продемонструвати свою спроможність реально діяти Європа має вже наступного тижня під...


В Евросоюзе заявили о выходе на финишную прямую мегапроекта Азербайджана

Azerbaijan, Published on: 15 February 2020

Европейский Союз и Азербайджан близки к завершению проекта, предусматривающего поставки газа из каспийского региона в Европу, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«В кулуарах Мюнхенской конференции встретился с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. Совместно мы напряженно работали над улучшением энергетической безопасности: наши усилия по поставкам каспийского газа в Европу выходят на финишную прямую», — написал Шефчович в своем Twitter.


Zelensky: Reforms bringing Ukraine closer to NATO

Justice Freedom & Security

Ukraine, Published on: 15 February 2020

President of Ukraine Volodymyr Zelensky on Saturday had a meeting with NATO Secretary General Jens Stoltenberg within the framework of the Munich Security Conference.

The president thanked Stoltenberg for NATO's continued solidarity with Ukraine, support for the country's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.

"The reforms we are working on bring Ukraine closer to NATO. We are modernizing the country's security and defense secto...


Giulietto Chiesa: Azerbaijan changing Europe’s energy map via SGC

Energy

Azerbaijan, Published on: 15 February 2020

By Trend

Implementation of the Southern Gas Corridor (SGC) large-scale project is of great importance for Europe and also contributes to the growth of Azerbaijan’s image in the international arena as a guarantor of energy security of the European continent,...


Efforts to bring Caspian gas to Europe entering final stretch - Sefcovic

Energy

Azerbaijan, Published on: 15 February 2020

By Trend

The efforts to bring Caspian gas to Europe are entering the final stretch, Vice-President for Interinstitutional Relations and Foresight of the European Commission Maros Sefcovic tweeted, https://en.trend.az/" style...


Southern Gas Corridor could be used for exports to Europe from other Caspian countries

Energy

Azerbaijan, Published on: 15 February 2020

By Trend

Southern Gas Corridor could also be used for gas exports to Europe from other Caspian countries, Francis Perrin, Senior Fellow at the Policy Center for the New South (PCNS, Rabat) and at the French Institute for International and Strategic Affairs (...

NATO Sec-Gen: ‘We work closely with Georgia’

Political Dialogue

Georgia, Published on: 15 February 2020

NATO Secretary General Jens Stoltenberg said ahead of the Munich Security Conference yesterday that Georgia is “a close partner” of the alliance.

We work closely with Georgia. We support them on their efforts to implement reform, but we also welcome the fact that Georgia provides support to NATO in many different ways”, Stoltenberg stated.

NATO released a video of Jens Stoltenberg's remarks to media:

The NATO Secretary General further noted that NATO has many partners...


Вы знали? В Вильнюс теперь нельзя со своим яблоком

Information Society

Belarus, Published on: 15 February 2020

«Слышал, что с конца прошлого года в страны Еврозоны нельзя ввозить почти все фрукты и овощи без специальных документов на них. И это касается якобы даже яблок, которые могут быть в ссобойке, чтоб перекусить в дороге. Так ли это?» – спросил читатель TUT.BY. Журналисты узнали ответ таможенников – у них и правда нововведения. Читать дальше


President Ilham Aliyev met with European Union Commissioner in Munich

Azerbaijan, Published on: 15 February 2020

By Trend

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has met with EU Commissioner for Budget and Administration Johannes Hahn in Munich.

story will be updated

---

Follow us on Twitter https://twitter...


Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqının komissarı ilə görüşü olub YENİLƏNƏCƏK

Azerbaijan, Published on: 14 February 2020

Münxen, 14 fevral, AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 14-də Münxendə Avropa İttifaqının büdcə və administrasiya məsələləri üzrə komissarı Yohannes Han ilə görüşü olub.


Swedish private sector shows growing interest in transport projects in Belarus

Information Society

Belarus, Published on: 14 February 2020

The ambassador noted: “Our private sector has been demonstrating a strong interest in Belarus in the spheres of transport and logistics recently. Swedish companies more and more often express their desire to work on the Belarusian market.”


Україна зберегла місце в ТОП-3 експортерів агропродукції до ЄС

Economy and trade

Ukraine, Published on: 14 February 2020

Україна в січні-листопаді 2019 року експортувала в Європейський Союз агропродукції на 7,3 мільярда євро, зберігши позицію серед ТОП-3 експортерів цієї продукції в ЄС.

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на звіт Європейської комісії.

Україна опинилася на третьому місці з експорту агропродукції в ЄС після США (12 мільярдів євро), Бразилії (11,7 мільярда євро), але випередила Китай (6,1 мільярда євро).

Також у повідомленні зазначаєт...


В минобороны Азербайджана прошла встреча со спецпредставителем Евросоюза

Political Dialogue

Azerbaijan, Published on: 14 February 2020

БАКУ /Trend/ - Сегодня заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в пятницу http://www.trend.az/" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: Roboto, sans-serif; text-decoration: none; position: relative; padding: 0px 3px; border-bottom-width: 1px; border-...


Netherlands completes procedures necessary for ratification of the Armenia-EU CEPA

Political Dialogue

Armenia, Published on: 14 February 2020

On 12 February 2020, the Netherlands notified the General Secretariat of the European Council and the Council of the EU about the completion of its internal procedures necessary for the ratification of the Armenia-EU CEPA.


Ученые Беларуси и Польши совместно будут защищать Беловежскую пущу

Information Society

Belarus, Published on: 14 February 2020

Совместный совет Национальной академии наук (НАН) Беларуси и Польской академии наук (ПАН) с 2020 года начнет координировать ряд проектов, направленных на защиту произрастающего на территории двух стран остатка реликтового леса — Беловежской пущи.

Решение о создании межакадемического совета по вопросам изменения климата и защиты Беловежской пущи было принято 21 августа 2019 года в Минске на встрече председателя НАН Владимира Гусакова и президента ПАН Ежи Душиньского.

Как...


Belarus attends ceremony to mark Budapest's liberation anniversary

Information Society

Belarus, Published on: 14 February 2020

Representatives of the Belarusian Embassy in Hungary attended the ceremony timed to the 75th anniversary of the liberation of Budapest that took place at Kerepesi Cemetery which has the largest number of Soviet soldiers' graves in Hungary.